Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Vladimíra Kobíková75338645 (dále jen: „správce“).

adresa: V Chaloupkách 186, Srbsko

email: vladimira.kobikova@gmail.com       

telefon: 773204178

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce je provozovatelem webových stránek vladimirakobikova.cz, s tímto webem spojených online služeb a stránek v rámci sociálních sítí (zejména Facebooková skupina Pusť to z hlavy, Facebooková stránka Vladimíra Kobíková – koučing, kraniosakrální terapie, qigong a profily v_kobikova_kouc_kranio_qigong a pust_to_z_hlavy v rámci sítě Instagram), případně dalších projektů v síti internet (dále jen „Služby“).
 3. Zpracováním osobních údajů se rozumí jednotlivé úkony či soubory úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je Správcem prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 1. Správce zpracovává osobní údaje tak, že s nimi provádí zejména následující úkony a operace:
  • ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že si uživatelé dožádají doplnění nebo úpravy,
  • vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání souhlasu subjekty údajů.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Subjekt údajů je předem v rámci smluvního vztahu se Správcem vyrozuměn a souhlasí, že v případě, bude-li součástí správcem poskytované služby či produktu skupinová online lekce či online workshop, probíhající prostřednictvím digitální platformy (Zoom apod.), je Správce oprávněn z takovéto lekce či workshopu pořídit záznam a ten použít pro své další účely vč. jeho šíření prostřednictvím sítě internet či emailu v rámci svých podnikatelských aktivit. Bližší informace Správce sdělí při poskytování takové služby.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Cookies

 1. Při užívání shora uvedené webové stránky správce používá cookies a další související technologie. Cookies jsou obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o zařízeních, z nichž přistupujete na výše uvedenou webovou stránku.

 2. Používám technické a funkční soubory cookies, statistické cookies, reklamní soubory cookies a marketingové cookies. Technické a funkční soubory cookies zajišťují správnou funkci mé webové stránky a usnadňují jejich návštěvu (při návštěvě mé webové stránky nemusíte opakovaně zadávat stejné informace). Tyto cookies můžou být umístěny bez Vašeho souhlasu. Statistické cookies jsou používány za účelem optimalizace mé webové stránky. Reklamní cookies mi umožňují přizpůsobit reklamy a získat informace o výsledcích kampaně. Marketingové cookies jsou používány k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatelů na mé webové stránce pro marketingové účely. Statistické, reklamní a marketingové cookies využívám ve spolupráci s nástroji třetích osob jen na základě Vašeho předchozího souhlasu.

 3. Využití cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si můžete nastavit užívání jen některých cookies.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Pokud správce osobní údaje subjektu sdílí s jinou osobou, dbá na to, aby byla zajištěna jejich ochrana.
 2. Pro zajištění některých zpracovatelských operací využívá správce služeb a aplikací jiných osob, které se na určité operace zpracování specializují a které ochranu osobních údajů subjektu smluvně garantují.
 1. Konkrétně se jedná o následující:
 • webhosting a doména: Webglobe, s.r.o., IČ: 26159708;
 • mailing: MailerLite provozovaný společností MailerLite Limited;
 • fakturační systém: SimpleShop.cz provozovaný společností Redbit s. r. o., IČ: 24197190;
 • platební brána: Comgate provozovaná společností ComGate Payments, a. s., IČ: 27924505;

 1. Pokud by v budoucnu došlo k využívání dalších aplikací nebo služeb jiných osob, bude při jejich výběru dbáno na to, aby byl zachován standard zabezpečení a zpracování osobních údajů správce.

 

 1. Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Pro zpracování osobních údajů subjektu je využíváno také e-mailingové služby společnosti MailerLite Limited. Tato společnost má sídlo v Irsku, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593. Součástí holdingu je společnost MailerLite, Inc., se sídlem ve Spojených státech amerických, 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, které mohou být osobní údaje subjektu (jméno a příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, informace o Vámi objednaných produktech, případně další informace, které mi sdělíte prostřednictvím elektronického formuláře) předávány. Ochrana osobních údajů subjektu je zaručena standardními smluvními doložkami v souladu s rozhodnutím Evropské komise a dodatečnými zárukami spočívajícími v tom, že Vaše osobní údaje jsou uloženy pouze na území Evropské unie a jejich bezpečnost je garantována mezinárodně platným standardem ISO 27001. Další informace jsou dostupné zde: https://www.mailerlite.com/legal/data-processing-agreement a https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

VI.

Práva subjektů údajů

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále má subjektu údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména dvoufázovým ověřováním a antivirovým programem.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2023.