Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro nákup služeb, digitálního obsahu a zboží podnikatelky Mgr. Vladimíry Kobíkové

I. Základní pojmy

 1. VOP – Všeobecné obchodní podmínky.
 2. Poskytovatelka
  Mgr. Vladimíra Kobíková
  Zapsaná v živnostenském rejstříku, IČ: 75338645
  DIČ: – neplátce DPH
  Se sídlem: V Chaloupkách 186, 267 18 Srbsko
  Telefonní číslo: 773 20 41 78
  E-mail: info@vladimirakobikova.cz
 3. Uživatel, zákazník
  Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelkou uzavře Smlouvu na daný produkt. Uživatelem/zákazníkem může být podnikatel nebo Spotřebitel.
 4. Spotřebitel
  Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel.
 5. Smlouva
  Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu. Vaší povinností je zaplatit stanovenou Cenu za Produkt a poskytnout své osobní údaje pro potřeby zpracování objednávky. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná. Pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám budou zaslány v souladu s těmito OP.
 6. Produkt
  Online kurz, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje).
 7. Objednávka
  Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.
 8. Cena
  Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých.
 9. Webové rozhraní / WEB
  Webové rozhraní www.vladimirakobikova.cz.
 10. OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

II. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb, digitálního obsahu a zboží Prodávající / Poskytovatelky
 2. Vladimíry Kobíkové prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.vladimirakobikova.cz, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím dalších internetových služeb uvedené Poskytovatelky.
 3. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi mnou jako Poskytovatelkou a Vámi jako zákazníkem. VOP doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné.
 4. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelkou souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

III. Objednávka a uzavření smlouvy

  1. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, kupní smlouvy či smlouvy o poskytování digitálního obsahu) mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, které je Poskytovatelkou zasláno zákazníkovi na jeho
   e-mailovou adresu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  2. Uvede-li zákazník v objednávce své IČ a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít zboží, služby či digitální obsah Poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na Spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení Spotřebitele. V takovém případě se mimo těchto všeobecných obchodních podmínek a zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník, v platném znění), řídíme i zákonem č. 634/1992 Sb. (o ochraně spotřebitele, v platném znění).
  3. Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis nabízených služeb a digitálních i fyzických produktů včetně uvedené ceny jednotlivých služeb, digitálních produktů a zboží a případně zvláštních podmínek pro jejich využití. Pro objednání konkrétní služby, digitálního produktu nebo zboží zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, případně zašle e-mail, pokud tak Poskytovatelka v popisu zakoupeného produktu či služby stanoví.
  4. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.
  5. Poskytovatelka bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle e-mailem, na e-mailovou adresu zákazníka.
  6. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.
  7. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby, digitální produkty a zboží, prezentované v rámci jí poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné.

 

IV. Cena a platební podmínky

 1. Zákazník získává přístup ke službám a digitálnímu obsahu po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či digitálního obsahu stanoveno jinak.
 2. Poskytovatelka zašle zákazníkovi zboží způsobem popsaným u nabídky jednotlivého zboží. Poskytovatelka si vyhrazuje právo na úhradu ceny zboží předem. Poskytovatelka je v případě zasílání fyzického zboží oprávněna účtovat balné a poštovné ve výši popsané na svých webových stránkách.
 3. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby, digitálního obsahu či zboží a způsob a forma jejich úhrady. V případě hrazení ceny na základě faktury či proforma faktury se stanovuje lhůta splatnosti v délce 7 dnů. Poskytovatelka je oprávněna lhůtu splatnosti měnit s tím, že zákazník tuto informaci obdrží nejpozději ve chvíli potvrzení své objednávky.
 4. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
 5. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší.
 6. V případě, uhradil-li zákazník cenu za službu či zboží částečně, a neuhradí zbytek ceny, aniž by řádně odstoupil od smlouvy, Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit vrátit zákazníkovi uhrazenou část ceny po započtení manipulačního poplatku 30 % z uhrazené části ceny.

 

V. Dodací podmínky pro služby a digitální obsah

 1. Služby

Individuální konzultace a setkání (online a osobní):

Online či osobní konzultace, které Poskytovatelka může označovat jako setkání, koučink nebo terapie, budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných.

Před konáním osobní či online konzultace (a to i v případě, jsou-li součástí jiných služeb či produktů), je možné nejpozději ve lhůtě 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné osobní či online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena. V případě živých akcí je možné ze strany zákazníka využít účasti náhradníka na své straně.

 1. Digitální obsah

 Digitálním obsahem se rozumí např. e-book, elektronické materiály nebo online kurz, ke kterému získáte online přístup. Do kurzu se přihlásíte a získáte po určitou dobu přístup k online obsahu, který tvoří ucelený kurz.

Poskytovatelka poskytuje zákazníkovi aktualizace digitálního obsahu jen v případě výslovného sjednání při uzavření objednávky.

Přístup k digitálnímu obsahu získává Zákazník po objednání a zaplacení produktu.

Digitální obsah jako předmět Smlouvy je Poskytovatelkou odevzdán ve chvíli, kdy je zákazníkovi doručen e-mail s odkazem na přístup k Digitálnímu obsahu. Nezáleží tedy na tom, kdy se např. zákazník do uživatelského účtu přihlásil a s kurzem nebo jeho částí skutečně začali, ale od kdy tak mohl učinit.

a) On-line kurzy

Při koupi on-line kurzu je po uhrazení ceny zákazníkovi vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a vygenerovány a zaslány přístupové údaje k vytvořenému uživatelskému účtu, a to na e-mail, který uvedl zákazník v objednávce.

V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný, či bude šířen e-mailem či jinou, Poskytovatelkou vyhrazenou formou. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven konkrétní den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu Poskytovatelky. Není-li na stránkách Poskytovatelky stanoveno jinak, Poskytovatelka obsah on-line kurzů obvykle neaktualizuje.

Přístup do online kurzů je časově omezen a po vypršení přístupu již zákazník nemá možnost se k němu vrátit. Za poplatek lze přístup do kurzu prodloužit. Některé kurzy jsou časově neomezené, v takovém případě je tato skutečnost uvedena v rámci objednávky.

b) E-booky a další materiály ke stažení

V případě produktů a služeb, které se stahují z webového prostředí, zašle Poskytovatelka zákazníkovi odkazy a další přístupové údaje, na jejichž základě jim bude umožněno si zakoupený produkt stáhnout. Podmínkou k zaslání konkrétních odkazů či přístupových údajů je plná úhrada ceny takového produktu. Není-li na stránkách Poskytovatelky stanoveno jinak, Poskytovatelka obsah e-booků obvykle neaktualizuje.

c) Digitální obsah poskytovaný za osobní údaje („magnet“, zdarma)

Těmito obchodními podmínkami se řídí také právní poměry mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, pokud Poskytovatelka poskytne digitální obsah za osobní údaje namísto odměny. V tomto případě je Poskytovatelka zpracovává i pro jiné účely než poskytnutí digitálního obsahu nebo splnění svých zákonných povinností).

d) Společná pravidla pro služby a digitální obsah

 1. Poskytovatelka výslovně stanovuje, že v případě zakoupení „balíčku“ či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu (kombinace zboží, služeb, konzultací, digitálního obsahu vč. předplatitelských klubů a obdobných služeb) se v případě nevyčerpání všech součástí z důvodů vzniklých na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti balíčku nevrací; cena je stanovená za balíček, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části.
 2. V případě, že Poskytovatelka pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty, je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.
 3. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu vč. účasti ve facebookových skupinách Poskytovatelky či ze vzdělávací akcích vč. online skupinových setkání, webinářů apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.
 4. V případě skupinových akcí si Poskytovatelka vyhrazuje právo zrušit takovou akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci.
 5. Poskytovatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či digitální obsah pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby, digitálního obsahu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit.

 

VI. Dodací podmínky pro zboží

 1. Při koupi zboží bude zakoupené zboží zasláno jako poštovní zásilka na adresu uvedenou v objednávce. Povinnost dodat zboží Poskytovatelka splní předáním zboží přepravci, kterého zákazník v objednávce zvolil. Poskytovatelka zákazníka v průběhu objednání zboží informuje o možnostech dodání zboží.
 2. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží a není považováno za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. Pokud při převzetí zásilky je zjištěno porušení obalu, je zákazník povinen uplatnit reklamaci ihned u přepravce. Pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdí zákazník převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky; v takovém případě zákazník bezodkladně kontaktuje Poskytovatelku.
 3. V případě zasílání zboží je zákazník povinen uhradit cenu poštovného a balného uvedeného v objednávce.
 4. Pokud by bylo nutné z důvodů na straně zákazníka doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, je zákazník povinen uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem. V případě, odmítne-li zákazník bezdůvodně zásilku převzít, má Poskytovatelka nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které z tohoto důvodu vzniknou.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či zboží za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.
 2. Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy na koupi zboží odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí věci. Tím kupní smlouva od počátku ruší. Věc musí být Poskytovatelce vrácena bezodkladně po odstoupení od smlouvy. Zákazník nese náklady spojené s navrácením věci. Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu Poskytovatelka přijaté peněžní prostředky bezodkladně, a to stejnou platební metodou, jak je zákazní uhradil. Poskytovatelka není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než zákazník věc vrátí nebo jí prokáže, že věc Poskytovatelce odeslal. Poskytovatelka je oprávněna jednostranně započítat nárok na úhradu škody vzniklé na vrácené věci způsobené kupujícím; zejména z důvodu jejího poškození či nenávratného porušení, jakož i používání věci nad běžnou míru pro vyzkoušení či otestování věci.
 3. V případě zakoupení digitálního obsahu Poskytovatelka zpřístupňuje bezprostředně po uzavření smlouvy zákazníkovi v postavení spotřebitele digitální obsah způsobem vylučujícím možnost vrácení finančního plnění. Z toho důvodu není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit a 14 denní lhůta na odstoupení od smlouvy se na digitální obsah zakoupený prostřednictvím stránek vladimirakobikova.cz nevztahuje. Nelze tak požadovat vrácení celé, ani částečně uhrazené ceny.Pokud to bude u některých produktů Poskytovatelky s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.
 4. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku odstoupit v případě, nedodá-li Poskytovatelka digitální produkt bezodkladně po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené zákazníkem. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatelky nebo z okolností zjevné, že Poskytovatelka digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů, kdy je stanoveno datum dodání plnění.

 

VIII. Odpovědnost za vady při poskytování digitálního obsahu  

 1. Zákazník je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. V takovém případě, je-li to možné, může zákazník požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní zákazník u Poskytovatelky e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobila zákazníkovi značné obtíže. Není-li zákazník v postavení spotřebitele, odpovídá Poskytovatelka za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a zákazník je vytkne bezodkladně.
 2. Zákazník v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatelka vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.
 3. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl zákazníkovi poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje zákazníka namísto odměny, nemůže zákazník požadovat přiměřenou slevu.
 4. Peněžité částky, které má Poskytovatelka z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatelka na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy zákazník uplatnil u Poskytovatelky příslušné právo z vadného plnění.
 5. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).
 6. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: info@vladimirakobikova.cz.

 

IX. Odpovědnost za vady (jakost) při prodeji zboží    

 1.  Poskytovatelka odpovídá za to, že zboží, tedy věc, při převzetí zákazníkem nemá vady. Poskytovatelka odpovídá spotřebitelům, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Je-li zákazník v postavení spotřebitele, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. U vady, která se projeví po uplynutí 12 měsíců od koupě věci do konce záruční doby, je zákazník povinen prokázat, že věc byla vadná již při převzetí. Není-li zákazník spotřebitelem, odpovídá Poskytovatelka pouze za vady, které má věc při převzetí a zákazník je vytkne bezodkladně. Vadu krytou zárukou musí zákazník vytknout poskytovateli záruky (který může být odlišný od Poskytovatelky) ve lhůtě určené délkou záruční doby.
 2. Má-li věc vadu, může zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může zákazník požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, jen pokud je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný. Poskytovatelka může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Poskytovatelka odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který zákazník věc koupil.
 3. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatelka vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, nebo pokud se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení Poskytovatelky nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.
 4. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou zákazník obdržel.
 5. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.
 6. Peněžité částky, které má Poskytovatelka z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatelka na vlastní náklady bez zbytečného odkladu; v případě odstoupení zákazníka od smlouvy poté, co Poskytovatelka obdrží věc nebo jí zákazník prokáže, že věc odeslal.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 – 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174b občanského zákoníku).
 8. Nároky z titulu odpovědnosti za vady věci je nutné vytknout u Poskytovatelky bez zbytečného odkladu po zjištění vad na e-mailovou adresu: info@vladimirakobikova.cz.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník zdravotní či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky.
 2. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.
 3. Spory vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem řeší obecné soudy. Není-li vyhrazena pravomoc projednání věci u obecných soudů, je možné v případě, je-li zákazník v postavení spotřebitele, využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů u České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor a není-li vyhrazena pravomoc projednání věci u obecných soudů.
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
 5. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelky.
 6. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 8. Věci těmito podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a v případě, je-li zákazník v postavení spotřebitele, také ujednání zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 18.12.2023, kdy byly zveřejněny na stránkách www.vladimirakobikova.cz.

 

Mgr. Vladimíra Kobíková